Ο νέ­ος Γε­νι­κός Κα­νο­νι­σμός για τα Προ­σω­πι­κά Δε­δο­μέ­να (Kα­νο­νι­σμός Ε.Ε., 2016/679) που έχει τεθεί σε ι­σχύ τον Μάιο του 2018 και α­φο­ρά ό­λες τις ε­πι­χει­ρή­σεις και τους φο­ρείς, ι­διω­τι­κούς και δη­μό­σιους που ε­πε­ξερ­γά­ζο­νται προ­σω­πι­κά δε­δο­μέ­να Ευ­ρω­παίων πο­λι­τών.
Η προ­στα­σία δε­δο­μέ­νων των φυ­σι­κών προ­σώ­πων έ­να­ντι της ε­πε­ξερ­γα­σίας δε­δο­μέ­νων προ­σω­πι­κού χα­ρα­κτή­ρα εί­ναι θε­με­λιώ­δες δι­καίω­μα.
* indicates required

Η Ακαδημία Ποδοσφαίρου Κεραυνός Πετρούπολης θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτή τη φόρμα για να έρθει σε επαφή μαζί σας και να σας παρέχει ενημερώσεις. Ενημερώστε μας για τους τρόπους που θα θέλατε να μαθαίνετε νέα μας:

Email Marketing Powered by Mailchimp